Znaczenie studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem zawierającym szczegółową analizę, wraz z oceną wykonalności danego projektu. W uproszczeniu, można by powiedzieć, że jest to ocena tego, czy wobec istniejących ograniczeń, na przykład czasowych i związanych z dostępnymi zasobami, możliwe jest rozwiązanie problemów, czy też wdrożenie działań, określonych w założeniach projektowych.

Studium wykonalności stanowi swoistą dyskusję wariantów i wskazanie wariantu optymalnego w aktualnie istniejących i analizowanych warunkach. Studium to zawiera w sobie komplet informacji niezbędnych do tego, by podjąć ostateczną, właściwą decyzję o realizacji danego projektu, czy też przedsięwzięcia przez inwestora.

Studium wykonalności to również kontrolowany proces identyfikacji problemów (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), który obejmuje:

  • określenie celów,
  • opis bieżącej, aktualnej sytuacji,
  • opis pożądanych rozwiązań,
  • kalkulację kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia,
  • opis korzyści związanych z wdrożeniem poszczególnych wariantów dostępnych rozwiązań.